اختصاص اعتبار برای ساماندهی قره سو

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه از امسال اعتباراتی برای ساماندهی «قره سو» لحاظ می کنیم، گفت: باید قره سو را به یک فرصت و چشم انداز برای کرمانشاه تبدیل کنیم.