امیدوارم سند حمایتی قرآنی در شورای پنجم شهر پیگیری شود

یک سند قرآنی است که ما در شورای چهارم بررسی کردیم و امیدواریم که بشود جایگاه ویژه‌ای برای قرآنیان در نظر بگیریم.