اواخرمرداد ماه زمان اعزام حجاج خوزستانی به حج تمتع

5 هزار زائر از خوزستان به حج تمتع سال جاری اعزام خواهند شد.