اولین عکس از درگیری مهاجمین در داخل ساختمان مجلس

اولین تصاویر از درگیری مهاجمین در داخل ساختمان مجلس منتشر شد.