بانوی باینگانی با اهدای عضو جان پنج بیمارنیازمند رانجات داد

مسئول واحد فراهم آوری و پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از اهدای پنج عضو یک بانوی مرگ مغزی باینگانی خبر داد .