برنامه ریزی مدون در حوزه جوانان شهرستان جهرم

فرماندار ویژه جهرم بر ایجاد برنامه ریزی در حوزه جوانان با ایجاد یک تقویم مدون تاکید کرد.