توزیع سبد غذایی بین نیازمندان

150 سبد غذایی بین نیازمندان نی ریز توزیع می‌شود.