جستجوی برای یافتن مرد مفقود شده در پارک جنگلی

عملیات جستجو برای یافتن مرد مفقود شده در پارک جنگلی نور ادامه دارد.