رفع مشكل آب شرب خانوارهای روستایی شفت

ضعف فشار آب آشامیدنی 883 خانوار روستایی شفت رفع شد.