رییس اداره امور اصناف اصفهان منصوب شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اسماعیل نادری را به سمت رئیس امور اصناف و تشکل های استان اصفهان منصوب کرد.