شناسایی 6 هزار و 185 قلم کالای بدون علامت استاندارد

6 هزار و 185 قلم کالای بدون علامت استاندارد در استان شناسایی و توقیف شد .