شهادت یکی از شهروندان لرستانی (دلفانی) در عملیات تروریستی امروز تهران

یکی از شهروندان لرستانی (دلفانی) در عملیات تروریستی امروز تهران به درجه رفیع شهادت رسید.