صدور اجرائیه های بانکی به طرح ها با اطلاع ستاد تسهیل انجام می گیرد

استاندار اردبیل گفت: از این پس، صدور اجرائیه های بانکی به طرح ها با اطلاع ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان انجام می گیرد.