صدور برگ معاینه فنی با ۲۵ درصد تخفیف در کرمان

به مناسبت هفته‌ محیط زیست برگ معاینه فنی با ۲۵ درصد تخفیف صادر می‌شود.