عملیات های تیم امداد حیات وحش آتش نشانی شیراز در روز گذشته

به دام انداختن 4 حلقه مار و از بین بردن زنبورهای وحشی از عملیات های تیم امداد حیات وحش امدادگران در روز گذشته بود.