نخستین گام برای تهیه پرونده ثبت جهانی بافت تاریخی بندر لافت برداشته شد

با انجام پلان مدیریتی و ضوابط حریم بافت تاریخی لافت، نخستین گام در جهت آماده‌سازی و تهیه پرونده ثبت جهانی بافت تاریخی بندر لافت از سوی کارشناسان برداشته شد.