بازدید از استادیوم 15 خرداد کرمانشاه

‍استاندار کرمانشاه عصر روز گذشته از مجموعه 15 خرداد بازدید کردند