بازدید ۱۹۶ هزار نفر روز از امامزادگان خراسان‌شمالی

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان‌شمالی گفت: امسال ۱۹۶ هزار نفر روز از امامزاده‌های استان در طرح آرامش بهاری بازدید کردند.