دعوت از 28 فرنگی کار نوجوان برای حضور در اردوی تیم ملی

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان از روز 22 فرودین ماه در خانه کشتی محمد بنا آغاز خواهد شد.