ضوابط ممنوعیت استفاده از داروی خارجی در بیمارستان‌ها

حریرچی گفت: تا زمانی که داروی ایرانی وجود دارد، هیچ بیمارستانی مجاز به استفاده از داروی خارجی نیست.