محرومیت زدایی و خدمت رسانی در منطقه محروم لیرابی

گروه جهادی شهید حججی به محرومیت زدایی و خدمت رسانی به مردم منطقه محروم لیرابی شهرستان اردل پرداخت.