واکنش مصباحی‌مقدم به خبر شرکت نکردن رئیسی در جلسات جامعه روحانیت مبارز

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز نسبت به خبر شرکت نکردن رئیسی در جلسات این جامعه واکنش نشان داد.