وضعیت جوی روز شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۷ استان فارس

مدیر کل اداره هواشناسی فارس، آسمان استان را ابری پیش بینی کرد.