کشف بیش از 6 هزار کیلوگرم فرآورده خام دامی غیربهداشتی در استان سمنان

6 هزارو 978 کیلوگرم فرآورده خام دامی غیربهداشتی توسط بازرسین دامپزشکی در استان سمنان کشف و ضبط گردید.