۲۰ فروردین آخرین مهلت نام نویسی مسابقات سراسری قرآن استان مرکزی

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی ۲۰ فروردین را آخرین مهلت نام نویسی مسابقات سراسری قرآن کریم اعلام کرد.